Všeobecné podmínky užití

Následující Všeobecné podmínky užití platí pro všechny webové stránky, které vytvořila a vlastní společnost Czech Online Media s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČ: 25839063 (dále jen jako „Společnost“) a tato Společnost je také spravuje. Jmenovitě se jedná o:

vybirej.cz

foreverprague.com

myvsechny.cz

365x.cz

pyzamakovi.cz

skvelaskola.cz

Procházení těchto webových stránek, jejich používání, registrace a vytvoření uživatelského účtu podléhá následujícím Všeobecným podmínkám užití. Nepoužívejte tyto webové stránky, pokud s následujícími podmínkami nesouhlasíte.


Registrace a vytvoření Uživatelského účtu

Návštěvník Webových stránek bere na vědomí, že k využití veškerých možností, které Společnost v rámci svých Služeb na Webových stránkách nabízí je nutná registrace a vytvoření Uživatelského účtu.

Nabízenými Službami se myslí:

a) Vkládání komerčních Článků, Událostí, Nabídek práce a Zápisů do Katalogu firem, jakožto i vkládání Komentářů a Příspěvků do diskuzí u firem a osob právnických.

b) Vkládání nekomerčních Článků, Událostí, Poptávek pracovních příležitostí, psaní Komentářů a Příspěvků do diskuzí u osob fyzických/soukromých.

Při registraci na Webové stránky je Návštěvník povinen uvést své identifikační a kontaktní údaje jako je jméno, příjmení a kontaktní email u fyzické/soukromé osoby a jméno, příjmení, název firmy a kontaktní email u firmy či právnické osoby.

Dále je povinen vytvořit si své uživatelské jméno a heslo, které mu budou sloužit pro přihlašování k jeho Uživatelskému účtu na Webové stránce jako „Přihlašovací údaje“.

Po dokončení procesu registrace bude mít Uživatel na Webové stránce svůj Uživatelský účet/profil, ke kterému se bude přihlašovat pomocí svých Přihlašovacích údajů.

Povinnosti Uživatele Webových stránek

Uživatel bere na vědomí, že je plně odpovědný za správnost a úplnost údajů, které ve svém Uživatelském profilu na Webových stránkách uvádí a také za neporušování práv třetích osob, které mohou být do těchto údajů zahrnuty.

Uživatel také nese odpovědnost za bezpečnost svého Uživatelského účtu a za všechny činnosti s jeho účtem spojené. To znamená, že zajistíte, aby se k Vašemu Uživatelskému účtu nedostali žádné nepovolané osoby. Berete na vědomí, že plně odpovídáte za utajení Přihlašovacích údajů, zejména pak hesla. V případě vyzrazení Přihlašovacích údajů nenese Společnost žádnou odpovědnost za možné následné zneužití Uživatelského účtu.

Uživatel, který je pověřen třetí osobou (například jako zaměstnanec nebo poskytovatel služeb) jednat jejím jménem nebo jménem společnosti či jiné právnické osoby, prohlašuje a zaručuje, že má právo, pověření a je způsobilý jednat jménem takového subjektu a jménem téhož subjektu přijímá tyto Všeobecné podmínky užití.

Pravidla pro využívání Služeb

Při objednávání jakékoliv placené Služby na Webových stránkách je Uživatel povinen postupovat podle Postupu objednání.

Uživatel je povinen zdržet se zveřejňování či nahrávání jakýchkoli údajů, komentářů, příspěvků, materiálů a souborů, které:

1) jsou nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící.

2) jsou urážlivé, výhružné, obscénní, rasistické nebo mohou být Společností nebo třetími osobami jinak interpretované jako nevhodné.

3) porušují autorská práva nebo jiná práva duševního či průmyslového vlastnictví jakékoliv třetí osoby.

4) mohou být považovány za pomluvu ve smyslu §184 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v platném znění, ublížení na cti dle §7 odst. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění.

5) mohou zasahovat do osobnostních práv fyzické osoby nebo dobrého jména právnické osoby či jiným podobným způsobem porušovat české či zahraniční obecně závazné právní předpisy.

6) mohou podněcovat k násilí nebo páchání jiných trestních činů či přestupků nebo vést ke vzniku újmy na životě, zdraví, majetku nebo přirozených práv.

7) ke svému zveřejnění na Webových stránkách vyžadují souhlas třetí osoby a tento souhlas nebyl udělen.

8) infikují Webovou stránku viry či jakýmkoli softwarem, který narušuje činnost Webových stránek, mění jejich obsah, nebo umožňuje neoprávněné získávání informací z Webových stránek.

Pokud Společnost zjistí, že jakýkoli údaj, komentář, příspěvek, materiál či soubor zveřejněný na Profilu Uživatele či jinde na Webových stránkách pod jménem Uživatele, odporuje pravidlům stanoveným v těchto Všeobecných podmínkách užití nebo je v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a se zákony České republiky, je Společnost oprávněna bez předchozího upozornění takový údaj, komentář, příspěvek, materiál či soubor z Webových stránek odstranit, případně zrušit Profil Uživatele na Webových stránkách a zabránit mu v dalšímu užívání Webových stránek.

Uživatel bere plně na vědomí, že v případě porušení Všeobecných obchodních podmínek, Všeobecných podmínek užití a obecně závazných právních předpisů bude Společnost plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, případně jinými orgány veřejné správy za účelem zjištění osoby, která Podmínky a/nebo právní předpisy porušila.

Kopírování a sdílení obsahu Webových stránek

Společnost jako vlastník Webových stránek v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, je oprávněn vykonávat majetková práva k těmto Webovým stránkám. Obsah Webových stránek, jejich uspořádání, design, ikony, loga a funkčnost, jakožto i Webových stránek jako celku, včetně jejich rozvržení a grafického designu, nelze kopírovat, uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu vlastníka.

Sdílení obsahu těchto Webových stránek je povoleno pouze pomocí dostupných nástrojů (tlačítek), a to na vybrané sociální sítě, kterými jsou jmenovitě Facebook, Instagram, Pinterest a Twitter. Jakékoliv jiné kopírování a sdílení obsahu stránek je bez písemného povolení vlastníka, tedy Společnosti, zakázané.

Ochrana osobních údajů

Pro možnost neomezeného využívání Webových stránek (například vkládání komentářů) nebo využívání Služeb, které Společnost na svých Webových stránkách poskytuje (například Zápisy do Katalogu Firem, vložení Události či vložení Článku), je ze strany Společnosti požadováno, aby Uživatel poskytl některé své osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Uživatel odmítne tyto údaje poskytnout, uvede údaje nepravdivé, nebo neudělí Souhlas se zpracováním osobních údajů, může mu být užívání Webových stránek nebo některých Služeb omezeno.

Společnost, jakožto Správce osobních údajů, se zavazuje s Osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a Zásadami ochrany a zpracování osobních údajů.

Dostupnost a změny obsahu Webových stránek

Společnost si vyhrazuje plné právo k ukončení činnosti svých Webových stránek nebo k provedení úplné či částečné změny svých Webových stránek. Společnost je oprávněna kdykoliv a bez předchozího upozornění rozšířit, omezit či jinak měnit rozsah informací zveřejňovaných na svých Webových stránkách. Zároveň si Společnost vyhrazuje plné právo kdykoliv změnit, pozměnit či doplnit znění těchto Všeobecných podmínek užití, Všeobecných obchodních podmínek či Prohlášení o cookies a Zásady ochrany a zpracování osobních údajů, související s těmito Webovými stránkami. Všechny tyto změny mohou být provedeny podle vlastního uvážení a bez předchozího oznámení. Proto Vás musíme požádat, aby jste četli Podmínky na těchto Webových stránkách a ověřili si tak případné změny či dodatky, které by mohly být provedeny.

Společnost prohlašuje, že vyvíjí veškeré úsilí pro údržbu a chod Webových stránek tak, aby byl zajištěn jejich nepřetržitý provoz. Příležitostně však může docházet k výpadku z důvodu údržby, technických problémů či vinnou vyšší moci. Společnost z tohoto důvodu není povinna zajišťovat nepřetržitou dostupnost Webových stránek.

Závěrečná ustanovení

V případě, že se některé ustanovení z těchto Všeobecných pravidel užití stane díky změně právních předpisů neplatným, na ostatní ustanovení těchto Všeobecných pravidel užití to nemá vliv a zůstávají nadále v platnosti.

Tyto Všeobecné podmínky užití jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění na Webových stránkách Společnosti a jakékoliv jejich změny nabývají v platnost a účinnost taktéž jejich zveřejněním Na Webových stránkách Společnosti.

V Praze dne 1.9. 2020